top of page

תקנון האתר

מבוא

השימוש באתר האינטרנט של יקב וורטמן, הפועל בכתובת האינטרנט www.vortmanwinery.com, כפוף לקריאת התקנון הזה ולהסכמה להוראותיו. הוראות אלו מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר ובעת הזמנת המוצרים או השירותים שהוא מציע (להלן: "המוצרים"). אנו מזמינים אתכם לקרוא בעיון ובקפידה תנאי תקנון זה. השימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים באמצעותו, מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר הכוללים בין השאר את  מדיניות הפרטיות והוראות נוספות.

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כמפורט להלן, השימוש באתר מותר למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד.

אתר יקב וורטמן (להלן- "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים. האתר מופעל ע"י חברת יקב וורטמן ע.מ. 032121352 מרחוב נתיב אופקים 23, חיפה 3446728

כל המשתמש ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "הרוכש") מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

הוראות אלו חלים על השימוש באתר ושימוש בשירותים בו באמצעות כל סוג של מחשב ו/או מכשיר תקשורת מסוג אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי לוח וכו'). בנוסף, הם חלים על השימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט וכל רשת או אמצעי תקשורת אחרים שאינם אינטרנט.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שיקול דעתו, ללא צורך במתן  הודעה מוקדמת. לרוכש לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות כלפי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בגין השינוי.

בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון. כמו כן, בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין עצמן, תקבע החברה כיצד יש לפעול ואיזוהי ההוראה העדיפה או הגוברת. הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

האתר מציג ומציע למכירה מהמוצרים שמשווקים ע"י הנהלת האתר, לרבות יינות, חבילות שי ומארזים הכוללים מגוון מוצרים נלווים, כפי שהנהלת האתר תציע מעת לעת.

תנאי השימוש באתר

כל אדם בן 18 או יותר, שאינו פסול דין אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי, רשאי לבצע רכישה באתר.

הזמנתו של אדם לרכישת היינות תתקבל בתנאי שנתמלאו התנאים הבאים: (א) התקבל אישור מהאתר לדוא"ל של הקונה כי ההזמנה התקבלה ותישלח לכתובת שהוזנה (ב) ניתן אישור העסקה מחברת האשראי; (ג) היינות קיימים במלאי; (ד) הכתובת אליה מיועדת ההזמנה נמצאת בתחום אזורי החלוקה (ה) הרוכש הינו אדם שגילו למעלה מ-18 שנים, אינו פסול דין ובעת קבלת המשלוח הציג תעודה מזהה.

בעת ביצוע ההזמנה באתר יידרש המשתמש למסור פרטים כגון: ת.ז., שם פרטי ושם משפחה, תאריך לידה, מס' טלפון, כתובת, דוא"ל ואופן התשלום וכו'.

באתר מוצעים למכירה מוצרים המלווים בתמונות. תמונות אלו נועדו להמחשה בלבד. לצד כל פריט מוצג מחירו בשקלים.

במקרה שבוצעה הזמנה באתר והתברר כי אחד או יותר מהמוצרים אזל, אנו מתחייבים להודיע ללקוח על כך ולסכם עם הרוכש את מועד משלוח המוצר החסר או לחייבו רק בסכום המוצרים שקיימים במלאי בהתאם לרצונו.

התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי.

 

אזהרה: חלק מהמוצרים מכילים אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

לאחר שמסרת את פרטיך באתר, הנהלת האתר תהא רשאית לשלוח אליך עדכונים בדואר אלקטרוני ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על מוצריה כמו גם על שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים ודברי פרסומת, בין היתר כמשמעות הדברים בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

בכל עת, המשתמש יוכל לחזור בו מהסכמתו ולהודיע להנהלת האתר על סירובו לקבל דברי פרסומת על-ידי משלוח הודעת סירוב.

בעת ביצוע רכישה באתר, יידרש הרוכש להזין במערכת מידע: פרטיו האישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכדומה (להלן: "המידע"). האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי ההזמנה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר או המבצעת אותם באופן שגוי.

עם ביצוע הרכישה באתר נותן הרוכש את הסכמתו שפרטיו האישים (כגון: שם, מספר ת.ז., כתובת דוא"ל וכדומה), ישמרו במאגרי המידע של החברה, והכל בהתאם לחוק.

פרטי הפעולה באתר לא יועברו על ידי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת הסליקה וכרטיסי האשראי, וזאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש ובכפוף להוראות כל דין.

החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של רוכש לצד שלישי במקרים בהם: הרוכש ביצע מעשה הפוגע ו/או העלול לפגוע בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, הרוכש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, התקבל באתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הרוכש לצד שלישי, בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, וכדומה.

עם ביצוע רכישה באתר מצהיר הרוכש כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.

החברה תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש, ללא זיהוי הרוכש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים וזאת ללא צורך בקבלת הסכמתו.

בהרשמות לקבלת ניוזלטר, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהחברה ו/או מהאתר, לרבות בעניין מבצעים, חידושים באתר, פרסומות וכדומה. הרוכש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל כל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהחברה ו/או מהאתר.

ביטול הזמנות והחזרת מוצרים

לא ניתן להחזיר יין.

מכיוון שיין עלול להתקלקל בהחזקה לא מבוקרת, ואין לנו שליטה כיצד הוחזק יין שהוחזר אלינו, לכן לא נוכל לקבל בחזרה בקבוקי יין.

במקרים של איחור באספקה, הלקוח יוכל לבטל את העסקה בלא גביית דמי ביטול.

לגבי ביטול שירותים שהוזמנו, כגון השתתפות באירועים שונים וטעימות יין של יקב וורטמן, הרוכש יוכל לבטל את השירות עד 14 ימים מיום ההזמנה או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עסקים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

לאחר ביטול השירות שהוזמן, הרוכש יזוכה במחיר ששילם עבורו. הנהלת האתר תהיה רשאית לחייב את הרוכש בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר, או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. יובהר כי גם אם הרוכש ביצע ביטול הזמנה לפני האירוע, הנהלת האתר תהא רשאית לחייב אותו בתשלום דמי ביטול כאמור.

 

הגבלת אחריות

האתר נוקט באמצעים בכדי לוודא כי המידע המוצג באתר אמין, במקרים בהם קיימות טעויות במידע המוצג באתר, האתר ינקוט באמצעים בכדי לפתור את הבעיה וכן יאפשר את ביטול העסקה בלא גביית דמי ביטול.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. לכל מוצר יש תיאור. בתיאור מוצר מצוין נפח הבקבוק במדויק. כל הבדל בין נפח הבקבוק המצוין לבין התמונה הינו לצורך המחשה בלבד. אין באמור בתמונה להעיד על נפח הבקבוק. בציר היינות עשוי להשתנות לפי המלאי והזמינות, ויתכן שגם מחירו בהתאם. עיצוב הבקבוק משתנה מעת לעת.

במארזי וחבילות השי שומרת החנות לעצמה את הזכות לשינויים במוצרים הנלווים בהתאם למלאי הזמין, וזאת בכפוף להחלפת מוצרים בשווי ערך או בערך גבוה יותר מאלו המוצגים באתר.

חבות החנות, לגבי כל עילה משפטית שהיא, בגין המוצרים לא תהיה מעבר לגובה התמורה ששולמה על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש. מנהלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר מפעיל את האתר יהיה נקי מוירוסים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא משתמש באתר, וזאת בכפוף לנקיטת כל צעדי האבטחה ע"י האתר. האתר לא יהיה אחראי לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של האתר.

ביצוע עיסקה כלשהי באתר מותרת לבני 18 ומעלה בלבד. באישורך את תנאים אלה הנך מצהיר ומאשר כי הנך בן 18 ומעלה. במידה ואינך בן 18 ומעלה, הנך מתבקש להימנע מהשימוש באתר ולא לבצע כל הזמנה באמצעותו. מכירת יין ואלכוהול לקטינים בני 18 ומטה – אסורה לפי דין והיא מהווה עבירה פלילית.

איסורים אלה יחולו גם ביחס לנמענים של ההזמנות באמצעות האתר. הנהלת האתר רשאית לדרוש את הצגתה של תעודה מזהה של מקבל המשלוח (או מי שאוסף אותו במקרה של איסוף עצמי), על-מנת לוודא כי הוא בן 18 ומעלה, ולסרב למסור את המשלוח ככל שמקבל המשלוח אינו כזה. במקרה זה תהיה רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיה בגין כך.

הנהלת האתר רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר, גם אם הזמין בעבר מוצרים באתר. הנהלת האתר רשאית לא לאפשר לרוכש לבצע עסקאות באתר לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי

אם חברת כרטיסי האשראי או שירות התשלומים המקוון לא אישרו את העסקה, הנהלת האתר לא תהיה חייבת לספק לרוכש את המוצרים שהזמין. במקרה זה ניצור קשר עם הרוכש ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלו או של חשבונו בשירות התשלומים. אם חויבת בטעות, הינך מתבקש להודיע לנו ואנו נדאג לזיכוי.

 

משלוחים

דמי משלוח- בנוסף למחירי היינות יחויב הרוכש באתר בדמי משלוח התלויים בסוג המשלוח ובכתובת הנמען. הנהלת האתר תהא רשאית, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את מחירי המשלוח, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

הזמנת מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת השילוח עמה אנו עובדים. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו, לספק את המוצרים גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה לא נהיה חייבים לספקה.

אספקת המוצרים שנרכשו אפשרית רק במידה והכתובת המבוקשת קיימת בתוך אזור החלוקה, וכל עוד אין מניעה טכנית או אחרת המונעת את האספקה.

בכל מקרה שהנהלת האתר סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיה ו/או של הזמנת מוצריה רשאית הנהלת האתר שלא לספק את המוצרים לרוכש ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

ניתן להזמין מוצרים אל מחוץ למדינת ישראל. לפרטים נוספים צור קשר עם שירות הלקוחות של האתר.

איסוף עצמי

איסוף עצמי בחנות החברה יעשה לאחר קבלת הודעה במייל/טלפון כי ההזמנה ממתינה לאיסוף בחנות.

 

הזמנת מוצרים

לאחר סיום הוספת מוצרים לסל הקניות של הרוכש, עליו להזין בטופס המקוון בתהליך ההזמנה את הפרטים שיתבקש מהנהלת האתר. פרטים אלה עשויים לכלול את שמו המלא, תאריך לידה, שיטת המשלוח, כתובת מדויקת למשלוח, כתובת דוא"ל, טלפון, פרטי אמצעי תשלום וכל פרט נוסף כגון מידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לבצע במידה והנמען אינו בבית. הנהלת האתר עשוייה לדרוש מהרוכש מסירת פרטים כאמור הן ביחס לרוכש והן ביחס לפרטי האדם אליו יישלחו המוצרים שהוזמנו.

שדות המידע שחובה להשלים יסומנו במפורש. על הרוכש למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, בכדי למנוע ככל האפשר תקלה במשלוח ו/או באפשרות ליצירת קשר  ו/או יצירת קשר עם הנמען.

הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מוצרים

הנהלת האתר יכולה לפי שיקול דעתה לשנות, לפי ראות עיניה, את ההיצע ומגוון המוצרים באתר. אם אזל אחד מהמוצרים שהזמנת מהמלאי, הנהלת האתר מתחייבת להודיע לרוכש על כך באמצעות הטלפון או כתובת הדוא"ל שנמסרה ושומרת לעצמה את הזכות להציע לרוכש מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה. אם הרוכש יסרב לקבל מוצר חלופי, הנהלת האתר תבטל את הזמנתו.

סל הקניות

מוצרים שהרוכש מעוניין להזמין באתר יישמרו ב"סל הקניות" עד להשלמת תהליך ההזמנה. הנהלת האתר יכולה לפי שיקול דעתה להגדיר סכום מינימום לרכישה באמצעות האתר וגם לקבוע סכום מקסימלי לרכישת מוצרים, בכלל או מסוג מסוים.

הזמנה משובשת

בכדי שהנהלת האתר תוכל לספק את המוצרים שהוזמנו, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט בשרת באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים. הנהלת האתר לא תספק את המוצרים שהוזמנו אם ההזמנה נקלטה באופן משובש וזאת גם אם הסיבה לתקלה היא במחשבי האתר.

פרטים אישיים

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו לנמען. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים שגויים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה ישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר והשימוש בהם ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. אינך חייב לפי חוק למסור לנו פרטים אלה והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך, אולם לא נוכל לטפל בהזמנתך בלעדיהם. פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגר הנהלת האתר.

חל איסור לשלוח להנהלת האתר מידע מכל סוג שהוא, שהוא בלתי חוקי, בעל אופי מיני בוטה, טורדני, מעליב, עוין, מזיק, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, מעודד ביצוע עבירה פלילית, עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי והנהלת האתר שומרת על זכותה שלא לסייע למי שפונה אליה בפנייה הכוללת תכנים כאמור.

מועד אספקה

הנהלת האתר תפעל כדי לספק את המוצרים במהירות האפשרית. מוצרים שקיימים במלאי ישלחו במהלך חמישה ימי העסקים שלמחרת (לא כולל ימי שישי ושבת, חגים, ימי שבתון ומועדי ישראל) מועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי ויסופקו באמצעות חברת שילוח מטעם האתר, בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים, אזורי החלוקה ובתאום מראש עם הנמען. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח מכל סיבה שהיא, אנו נודיע למשתמש על כך וננסה לפעול למציאת פתרון חלופי.

מועדי האספקה המפורטים אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

הנהלת האתר אינה אחראית לעיכובים באספקה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה ו/או מסיבות של כוח עליון.

מחירים

כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח. הנהלת האתר משתדלת עדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת (להלן: "המחיר").

המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי אמצעי תשלום). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב לפי המחירים המעודכנים.

למען הסר ספק, הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.מובהר כי הנהלת האתר רשאית לעדכן ולשנות את המחירים מעת לעת וללא הודעה מוקדמת והמחיר המחייב יהא המחיר שנמסר למשתמש בעת השלמת הליך הזמנה.

במקרה של מבצעים מיוחדים ופרסום "תקנון מבצע" יחולו על המבצע הוראות "תקנון המבצע". התקנון יפורסם באתר.

 

לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה כזה הנהלת האתר תפנה אליך לאחר ביצוע ההזמנה, הנהלת האתר תודיע למשתמש מהו המחיר הנכון של המוצר. אם המשתמש יסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון - הנהלת האתר לא תהיה חייבת לספקו למשתמש ובמקרה זה לא תהיינה למשתמש טענות כלשהן כלפי הנהלת האתר.

תשלום ותנאי תשלום

התשלום עבור הרכישות יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או חשבון PayPal. המידע הנדרש הוא: מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ואת תוקפו וכל פרט נוסף הדרוש לצורך השלמת ההזמנה, הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום כלשהו נוסף ולאפשר הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום המכובדים באתר.

לאחר הזנת פרטי אמצעי התשלום וסיום ההזמנה, ישלח לרוכש אישור בדוא"ל על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה לא מחייב את האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מאשר שפרטי ההזמנה נקלטו באתר.

במידה ואמצעי התשלום שנמסר אינו תקף, או שחברת האשראי, או שירות התשלומים המקוון, אינם מכבדים את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, הנהלת האתר תיצור קשר עם הרוכש לשם השלמת העסקה או ביטולה.

התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שייגבו מהרוכש על-ידי מפעילי שירות הסליקה והתשלום בהם הרוכש משתמש ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. הרוכש נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה.

מבצעים והנחות

הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים, הנחות וקופונים (בהתאם לתנאיו של כל קופון). בכפוף להוראות כל דין, הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, או לחדול מהשימוש בקופונים, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת הודעה מוקדמת. אף על פי כן, אין באמור כדי לגרוע מזכותו של הרוכש להשתמש בקופונים או כרטיסי מתנה שטרם פקע תוקפם ובהתאם לסכום הנקוב בהם.

דמי משלוח

בנוסף למחיר המוצרים, על הרוכש לשלם את דמי המשלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בסוף תהליך ההזמנה. התעריפים של דמי המשלוח מחושבים באתר, בהתאם לאזורי החלוקה.

לחילופין, תוכל לאסוף את המוצרים שהזמנת מחנות היקב בתיאום מראש. ההזמנה תישמר בחנות עד 14 ימים לאחר מכן.

הנהלת האתר רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

אחריות למוצרים

האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצרכיך חלה על הרוכש

הנהלת האתר תצא ידי חובתה כלפי הרוכש עם מסירת ההזמנה לכתובת המשלוח שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה.

במקרה שנרכשו מוצרים פגומים, זכותו היחידה של הרוכש היא להחליפם או לקבל זיכוי כספי בחזרה.

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לרוכש בגלל איחורים באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לרוכש היו פגומים, אלא אם כן ארעו העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצידה של הנהלת האתר. במקרה זה תהיה אחריות הנהלת האתר מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה.

הנך רשאי להשתמש באתר בהתאם לתנאים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר באופן אחר. האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנו, חלה עליך בלבד -

הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד;

אין לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת אוסף או מאגר שיכילו מידע מהאתר;

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם.

אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק;

אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר. כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

האחריות לשימוש באתר

השימוש באתר נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. השירות לא ניתן להתאמה לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי המשתמש.

ייתכן כי המידע באתר שלנו המכיל שגיאות דפוס, אי-דיוקים או השמטות שעשויים להיות קשורים לתיאורי מוצר, תמחור, מבצעים, הצעות וזמינות. אנו שומרים את הזכות לתקן טעויות, אי-דיוקים או השמטות ולשנות או לעדכן מידע או לבטל הזמנות בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות בחומרה, בתוכנה או בתקשורת לאתר.

אזהרה: חלק מהמוצרים מכילים אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

 

אבטחת מידע

פרטי המידע הנמסרים על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר, מאובטחים. ביצוע תשלום דרך אתר יקב וורטמן ייעשה תחת אבטחת מידע כמקובל בשוק, כגון הצפנה SSL. נהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לשרתי האתר אבל אין בהם בטחון מוחלט. הנהלת האתר לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

קישורים

באתר יקב וורטמן קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט, שאינם בבעלות יקב וורטמן. תוכנם של אתרים אלה אינו נקבע על ידי יקב וורטמן ואין לו שליטה עליהם.

 

יקב וורטמן אינו אחראי לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותו לקבוע עד כמה המידע באתרים אלו מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. הסתמכות על מידע זה תעשה על אחריות המשתמש בלבד.

 

יקב וורטמן ו/או מי מטעמה לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים או באתרי אינטרנט, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם המשתמשים מגיעים באמצעות קישורים מאתר זה או בעקבות ביקורכם באתר יקב וורטמן.

 

מידע מסחרי

במסגרת הגלישה באתר ישנה אפשרות שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע יכול שיהיה מהנהלת האתר ויכול שיהיה מצד שלישי. במקרים בהם מקור המידע הוא בצד שלישי, הנהלת האתר אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע ולפיכך לא יוכל המשתמש לבוא להנהלת האתר בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו מצד שלישי.

פרסום מוצרים, תכנים, מודעות ו/או קופונים ו/או מבצעים באתר שמקורם בצד שלישי אינו מהווה המלצה

או עידוד מצד האתר לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן. ותנאי כל עסקה שתבוצע בעקבות מודעה או מידע שמקורם בצד שלישי המתפרסמים באתר יהיה על אחריות המשתמש בלבד.

 

 

הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ותקנון האתר והמסמכים המחייבים הנוספים, המשתמש מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו המשתמש יפר את התנאים האלו, או יפעל בקשר עם האתר בניגוד להוראות החוק. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו להנהלת האתר, עובדיה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין.

קניין רוחני

זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בין היתר על שם המותג "יקב וורטמן" וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, סימני המסחר המופיעים באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, בסיסי הנתונים בו, לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, עיצובם של המוצרים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לאתר בלבד.

אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה, לרבות בשם האתר, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת האתר. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, לשנות, לשווק, לתרגם, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו,  לעשות יצירות נגזרות, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת או להציג כל חלק מאתר זה לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתו הכתובה מראש של האתר

 

פרטיות

ההנהלת האתר תעשה מאמץ סביר להגן על פרטי המשתמשים ובוודאי שלא למסורם לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן. מכיוון שפעילות האתר היא בסביבה מקוונת ולכן אין באפשרות הנהלת האתר להבטיח הגנה מוחלטת מפני חדירות לשרתיה או חשיפת המידע האגור בה ע"י מבצעי פעולות בלתי חוקיות ולכן כאשר גורם חיצוני יצליח לחדור למידע בשרתי האתר  ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר מכל סוג שהוא.

הנהלת האתר יכולה להשתמש בפרטי המזמין למשלוח פרסומים ופרטים אודות מוצרים בדואר אלקטרוני, זאת אך ורק על פי הוראת דין.

משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות, על מנת להתאים  את האתר להעדפות המשתמש וכדומה.

החברה מצפינה את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין.

 

שינויים באתר

מנהלי האתר יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הפסקת השירות

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מנהלי האתר רשאים להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים יחזיקו מנהלי האתר את החומר הכלול באתר למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן יהיו רשאים למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

הנהלת האתר זכאית לאגד את האתר כחברה נפרדת או להעביר בעלות האתר לצד שלישי.

 

שינויים בתנאי השימוש

האתר רשאי לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת. משתמשי האתר מתבקשים לבדוק מעת לעת את פרטי תנאי השימוש ואת פרטי כל הסכם או מסמך רלוונטי אחר להזמנה, בכדי לוודא את תנאיהם. כל שימוש שייעשה באתר, לרבות ביצוע הזמנה, לאחר עדכון התנאים, יחשב כהסכמת המשתמש ו/או המזמין ו/או הרוכש, לפי העניין, לתנאים החדשים.

סמכות שיפוט

סמכות שיפוט בלעדית לדין בכל הליך משפטי בגין עילה שמקורה בפעולה שבוצעה באתר זה או באמצעותו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוז חיפה, ישראל. על המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 

שירות לקוחות

שרות הלקוחות בדואר אלקטרוני: hvortman@gmail.com

בטלפון: 0512-677-607

בימים א'-ו' בין השעות :09:00-16:00.

bottom of page